Gå til innholdet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10-oljebud
De 10 oljebudene er punkter i en prinsipperklæring for norsk oljepolitikk. Punktene ble lagt frem som Stortingsmelding av 14.juni 1971 av daværende industrikomite. De 10 oljebudene har blitt regnet som grunnleggende for videreutviklingen av lovverk og praktisk politikk innen petroleumssektoren.
bud_1
At nasjonal styring og kontroll må sikres for all virksomhet på den norske kontinentalsokkel
bud_2
At petroleumsfunnene utnyttes slik at Norge blir mest mulig uavhengig av andre når det gjelder tilførsel av råolje
bud_3
At det med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet
bud_4
At utvikling av en oljeindustri må skje under nødvendig hensyn til eksisterende næringsvirksomhet og natur- og miljøvern
bud_5
At brenning av unyttbar gass på den norske kontinentalsokkel ikke må aksepteres unntatt for kortere prøveperioder
bud_6
At petroleum fra den norske kontinentalsokkel som hovedregel ilandføres i Norge med unntak av det enkelte tilfelle hvor samfunnspolitiske hensyn gir grunnlag for en annen løsning
bud_7
At staten engasjerer seg på alle hensiktsmessige plan, medvirker til en samordning av norske interesser innenfor norsk petroleumsindustri og til oppbygning av et norsk, integrert oljemiljø–nasjonalt og internasjonalt
bud_8
At det opprettes et statlig oljeselskap som kan ivareta statens forretningsmessige interesser og ha et formålstjenlig samarbeid med innenlandske og utenlandske oljeinteresser
bud_9
At det nord for 62. breddegrad velges et aktivitetsmønster som tilfredsstiller de særlige samfunnspolitiske forhold som knytter seg til landsdelen
bud_10
At norske petroleumsfunn i større omfang vil kunne stille norsk utenrikspolitikk ovefor nye oppgaver