Gå til innholdet
Norsk Oljehistorie

Begynnelsen

- Olje og gass har blitt dannet gjennom flere millioner år. I jordas overflate, spesielt i havområder, blir det dannet store mengder organisk materiale.

- Når organisk materiale blir begravd sammen med slam og leire, slik det ble for millioner av år siden, dannes det bergarter rike på organisk materiale. Når dette materialet utsettes for høy temperatur og høyt trykk gjennom lengre tid, omformes det til olje og gass.

- Olje og gass samler seg i porøse bergarter som sand- eller kalkstein. Når dette forsegles dannes det etterhvert et reservoar for olje og gass.

Første brønn

I 1859 ble verdens første oljebrønn boret. Den ble boret av Edwin Drake i Titusville Pennsylvania. Dermed ble grunnlaget for den moderne petroleumshistorien lagt.

Deling sokkel

I 1965 ble det inngått avtale om deling av kontinentalsokkelen etter midtlinjeprinsippet.
Dette skjedde både mellom Norge og Storbritannia, og Norge og Danmark. Samtidig ble det utformet et juridisk regelverk for oljeutvinning. Første konsesjonsrunde på norsk sokkel ble utlyst 13.april 1965, og i alt ble 22 utvinningstillatelser tildelt av regjeringen til ulike oljeselskaper. Dermed kunne letingen begynne.

Første funn

Den første boringen på norsk sokkel ble utført av Esso, ved hjelp av plattformen "Ocean Traveler".

Riggen ble slept til Norge fra New Orleans, og begynte boringen 19.juli 1966. Det ble ikke gjort funn av olje og gass, men det ble påvist riktig type sedimentlag. Dermed fortsatte leteboringen på norsk sokkel.

Visste du at man skiller mellom leteboring og produksjonsboring?

- Letebrønn er den første brønnen som bores i et leteområde. Dersom man gjør funn kan man starte produksjonsboringen.

Første olje

23.-24. desember 1969 gjorde riggen "Ocean Viking" det første drivverdige funnet på norsk sokkel. Phillips var operatør, og funnet ble senere en del av Ekofiskfeltet. Omfanget som i årene etter ble kjent gjorde interessen for å lete i norske områder stor.

Boring på norsk sokkel er kostbart, og et borehull kan koste mellom 50 og 300 millioner kroner avhengig av dybde og mengden data som samles inn. Boring krever leie av en borerigg, og prisen på leie av dette utgjør vanligvis rundt halvparten av borekostnaden.

Første gass

Det første rene gassfeltet som ble oppdaget ble kalt Frigg-feltet.

Det virket først som om sandlaget kun inneholdt vann, men analyser viste senere at det inneholdt gass. 28.april 1971 ble det funnet gass.

Mens olje blir dannet ved at kildebergarten begraves og oppnår temperatur rundt 60 til 120 grader, blir det hovedsakelig dannet gass ved høyere temperatur. Desto lenger ned kildebergarten begraves, jo varmere blir det.

Oljekrisen

I 1973 iverksatte oljeproduserende land organisert i OPEC en oljeboikott og prisøkning. Dette var en straffereaksjon ovenfor land som støttet Israel under Yom Kippur-krigen. Resultatet ble økt oljepris, først med 70%, deretter med 130%.

I Norge ble det vedtatt at alle bensinstasjoner skulle stenges lørdag, søndag og etter kl 19.00 alle ukedager. Det ble også innført forbud mot kjøring med motorkjøretøy i helgene. Dette førte til at selv Kong Olav måtte kjøre kollektivt.

Statfjord

I 1974 oppdaget det amerikanske oljeselskapet Mobil Statfjord-feltet, og i august samme år ble feltet erklært drivverdig. I 1979 kom produksjonen i gang, og det arbeides med planer for å forlenge produksjonen i enda 15 år.

Fakta om Statfjordfeltet:

- Norges største oljefelt

- Produserer både råolje og store mengder naturgass

- Feltet har produsert olje og gass med en bruttoverdi på ca 1050 milliarder kroner

- Feltet ble utlyst etter at Shell og Esso hadde gjort funn på britisk sokkel som de mente strakk seg til den norske sokkelen.

10 oljebud

De 10 oljebudene er punkter i en prinsipperklæring for norsk oljepolitikk. Punktene ble lagt frem som Stortingsmelding av 14.juni 1971 av daværende industrikomite. De 10 oljebudene har blitt regnet som grunnleggende for videreutviklingen av lovverk og praktisk politikk innen petroleumssektoren.

"Med utgangspunkt i Regjeringens prinsipielle syn, at det utvikles en oljepolitikk med sikte på at naturressursene på den norske kontinentalsokkel utnyttes slik at de kommer hele samfunnet til gode, vil komiteen i tilslutning til dette gi uttrykk for:"

oljebud_1 At nasjonal styring og kontroll må sikres for all virksomhet på den norske kontinentalsokkel           
oljebud_2


At petroleumsfunnene utnyttes slik at Norge blir mest mulig uavhengig av andre når det gjelder tilførsel av råolje


 oljebud_3
At det med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet


 oljebud_4

At utvikling av en oljeindustri må skje under nødvendig hensyn til eksisterende næringsvirksomhet og natur- og miljøvern      
 

 oljebud_5
At brenning av unyttbar gass på den norske kontinentalsokkel ikke må aksepteres unntatt for kortere prøveperioder


 oljebud_6

At petroleum fra den norske kontinentalsokkel som hovedregel ilandføres i Norge med unntak av det enkelte tilfelle hvor samfunnspolitiske hensyn gir grunnlag for en annen løsning

 oljebud_7 At staten engasjerer seg på alle hensiktsmessige plan, medvirker til en samordning av norske interesser innenfor norsk petroleumsindustri og til oppbygning av et norsk, integrert oljemiljø med såvel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt.         

 oljebud_8
At det opprettes et statlig oljeselskap som kan ivareta statens forretningsmessige interesser og ha et formålstjenlig samarbeid med innenlandske og utenlandske oljeinteresser   
      
 oljebud_9

At det nord for 62. breddegrad velges et aktivitetsmønster som tilfredsstiller de særlige samfunnspolitiske forhold som knytter seg til landsdelen


 oljebud_10
At norske petroleumsfunn i større omfang vil kunne stille norsk utenrikspolitikk ovefor nye oppgaver


Bravo-utBLÅSNINGEN

Den første ukontrollerte utblåsningen av olje på norsk sektor skjedde på oljeplatformen Ekofisk B 22.april 1977. Utblåsningen skjedde under et vedlikeholdsoppdrag da det oppstod en feil ved monteringen av en sikkerhetsventil. Resultatet var en ukontrollert utblåsning der oljen stod rett til værs.

Ettersom dette var første gang en slik hendelse skjedde i Norge måtte det hentes inn ekspertise fra utlandet. Hendelsen førte til at leteboring utenfor kysten av Nord-Norge ble utsatt i to år på grunn av debatten som fulgte om miljømessige konsekvenser.

OFS

I 1973 ble Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) etablert. Samtidig ble også Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) etablert. Forbundene organiserte ansatte i petroleumsvirksomheten på land og på sokkel.

I 2005 skiftet OLF navn til SAFE. Organisasjonen har i dag sekretariat i Stavanger og ca 6700 medlemmer (2011)

NOPEF slo seg i 2006 sammen med Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, og skiftet navn til Industri Energi. Fra 2009 ble også Norsk treindustriarbeiderforbund en del av Industri Energi. Organsiasjonen har i dag ca 56 000 medlemmer (2011)

Alexander KIELLAND-ULYKKEN 

27. mars 1980 skjedde den verste ulykken på norsk område siden andre verdenskrig. Plattformen Alexander Kielland kantret som følge av at en av de fem bæresøylene på platformen brakk av. Det var 212 personer ombord da ulykken inntraff, og 123 av disse omkom.

Ulykken førte til flere endringer i kravene til både konstruksjon, utprøving og sikkerhetsutstyr på plattformer.

Åsgardfeltet

Det første funnet av petroleum på Haltenbanken, Midgard-feltet (del av Åsgard), ble oppdaget i 1981. Haltenbanken ligger i Norskehavet utenfor midt-Norge, og er med årene blitt et viktig område for norsk petroleumsvirksomhet.

Åsgard omfatter, i tillegg til Midgard, Smørbukk og Smørbukk Sør.

Området er utbygd med undervannsbrønner, produksjonsskip for olje, og en flytende plattform for gassproduksjon.

Hovedforsyningsbasen for feltet ligger i Kristiansund, og det er Statoil som er operatør for feltet.

Snøhvit

I 1984 ble Snøhvitfeltet i Barentshavet funnet. På grunn av politisk debatt ble ikke utbygging av feltet godkjent før i 2002.

Den 21. august 2007 ble for første gang gass sluppet inn i anlegget på Melkøya direkte fra Snøhvitfeltet.

Trollfeltet

Trollfeltet er et olje- og gassfelt i den nordlige delen av Nordsjøen. Feltet består av Troll Øst, Troll Vest Gassprovins og Troll Vest Oljeprovins.

I 1986 vedtok Stortinget utbygging av gassfeltene Troll og Sleipner Øst. Norge tok med det et stort skritt i retning som gassnasjon. Norge eksporterer i dag gass til de store konsumentlandene i Vest-Europa.

Mongstad

I 1975 satte Statoil i drift oljeraffineriet på Mongstad. Raffineriet ble på slutten av 80-tallet utvidet, og store budsjettoverskridelser gjorde dette prosjektet kjent som Mongstad-skandalen.

Den nye delen av Mongstad ble åpnet i 1988. Hvert år kommer båter inn til Mongstad med rundt 190 millioner fat olje.

Ny Avgift

I 1991 ble det innført CO2 avgift på mineralske produkter. Målet med avgiften var å redusere utslipp av klimagassen CO2.

Etter at avgiften ble innført har oljeindustrien satt i gang en rekke tiltak for å redusere utslippene fra produksjonen på sokkelen.

Gasseksport

I 1996 tok Norge posisjonen som nest største gasseksportør etter Russland, da gassleveransen fra Troll startet opp. Tre år tidligere hadde leveransen startet fra Sleipner.

Ormen Lange

Det siste store gassfunnet på norsk sokkel ble gjort på Ormen Lange-feltet. Avstanden til land og dybden der funnet ble gjort førte til at man måtte finne helt nye metoder for å gjøre det mulig å bygge ut feltet for produksjon.

Produksjonen startet i oktober i 2007. Dagsproduksjonen vil bli 70 millioner kubikkmeter gass.

- Ormen Lange Fase 1 omfatter landanlegg på Aukra, rørledningen Langeled, to undervanns brønnrammer og de første produksjonsbrønnene.

- Ormen Lange Fase 2 omfatter framtidig kompresjon, flere brønnrammer og produksjonsbrønner.

Oljemuseet

I 1999 åpnet Norsk Oljemuseum i Stavanger. Her kan man finne gjenstander, film, foto og annet som dokumenterer norsk olje- og gassvirksomhet.

Museet viser teknologiutviklingen fra midt på 1960-tallet, der de første platformene boret i Nordsjøen, til framtidens løsning på norsk sokkel.

Produksjonstopp

I 2000 nådde Norge sin samlede produksjonstopp. Siden da har oljeproduksjonen avtatt med gjennomsnittlig 4% per år.

Med dette ble det innført en ordning for å gjøre det attraktivt for nye selskaper å satse på norsk sokkel, for å øke leteaktiviteten.

Statoil på børs

Statoil ble opprettet som Den Norske Stats Oljeselskap AS, i juni 1972. Årsaken var ønsket om norsk deltagelse i oljeutvinningen for å bygge opp kompetanse for nasjonal oljeindustri.

I 2001 ble Statoil børsnotert, og delprivatisert ved et salg på 18% av aksjekapitalen. Staten er fortsatt den største eieren med 70,7% eierandel.

Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet (Ptil) ble etablert i januar 2004. Tilsynet er et statlig tilsynsorgan underlagt Arbeidsdepartementet og har myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten i Norge.

Nedbygging av Frigg

I 2004 startet nedbyggingen av Frigg-feltet, det første store gassfeltet som kom i produksjon på norsk sokkel. Feltet hadde da hatt utvinning i 27 år.

40 år

I 2011 feiret Norge 40 år som produsent av olje og gass. Næringen var fortsatt landets viktigste næring og sysselsatte direkte og indirekte 250 000 mennesker over hele landet.

Bayerngas Norge etableres

Bayerngas Norge ble etablert som et heleid datterselskap av Bayerngas GmbH i mars 2006.

Visjonen om Bayerngas GmbH var å etablere en langsiktig leverandør av naturgass og olje til de europeiske markedene gjennom leting, produksjon og oppkjøp.

På grunn av sin vellykkede utvikling og den påfølgende behov for betydelige investeringer, ble eierstrukturen utvidet i 2010.

Selskapet har nå følgende eierstruktur:

  • SWM Gasbeteiligungs GmbH (75,73%)
  • Bayerngas GmbH (19,90%)
  • Tigas-Erdgas Tirol GmbH (1,87%)
  • Swissgas Schweizerische Aktiengesellschaft für Erdgas (2,50%)

Bayerngas Norge blir operatør

17. januar 2012 ble Bayerngas Norge tildelt det første operatørskapet utvinningstillatelse 35/5, 8 utenfor kysten av Florø. Det er et utfordrende område, men Bayerngas ble ansett i stand til å ta på seg utfordringen. Senere er Bayerngas tildelt flere operatøroppgaver. Siktemålet er å bore opp spennende prospekter i egenopererte lisenser og, ved funn, gjennomføre egne utbygginger.