Bayerngas Norge

Go to content

Utforskningsavdelinga på felttur

Released - Last updated

Bayerngas’ utforskningsavdeling arrangerte en «geo-ornitologisk» felttur til deltaet nord i Øyeren 25. april.

I Øyeren møtes de tre elvene Glomma, Nitelva og Leira. Sand- og leiravsetningene fra disse tre elvene lager Europas største innlandsdelta nord i sjøen – et glimrende sted for å studere sandavsetninger tilsvarende de som i juratiden avsatte sand langs elver og i deltaer ute på kontinentalsokkelen. Man får virkelig følelsen av å vandre på Nordsjøens juraiske Brentdelta, som i dag huser mange av Norges viktigste oljefelt. På lav vannstand, før vårflommen, kan man gå på blottlagte sandsletter langt utenfor normalvannstanden. Da kan man studere sandavsetninger i detalj, med spade, og i stor skala ved å fysisk gå langs elvevollen og utover strandslettene.

Nordre Øyeren er fredet pga fuglelivet, men sangsvanene hadde dratt nordpå allerede, andeflokkene lå for langt unna og vadefugltrekket hadde ikke begynt ennå så det ble studert mest sand og lite fugl. Avsetninger, erosjon og bevergnag - Flott tur.
Updated